Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van VIEMAT bouwmaterialen, gevestigd aan de Parallelweg 67a, 4041 EA te Kesteren.

T (085) 023-9404
E info@viemat.nl
KVK 906 703 10
BTW nummer NL 865 399 980 B01

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VIEMAT bouwmaterialen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen VIEMAT bouwmaterialen en de consument. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

ARTIKEL 2 – AANBOD

Het aanbod is vrijblijvend. VIEMAT bouwmaterialen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. De afbeeldingen die gebruikt worden zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. VIEMAT bouwmaterialen kan niet garanderen dat weergeven afbeeldingen exact overeenkomen met het product dat de consument ontvangt. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en binden VIEMAT bouwmaterialen niet, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na verloop van deze termijn vervallen is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VIEMAT bouwmaterialen niet.

ARTIKEL 3 – LEVERING

VIEMAT bouwmaterialen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. VIEMAT bouwmaterialen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. In geval van levering door VIEMAT bouwmaterialen zelf, is de consument gehouden de bestelde producten op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen. In geval van afwezigheid wordt een nieuwe leveringsafspraak ingepland en worden de kosten doorberekent aan de consument.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is VIEMAT bouwmaterialen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, met uitzondering van B-keus producten en op maat gezaagde producten. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan VIEMAT bouwmaterialen. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal VIEMAT bouwmaterialen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door VIEMAT bouwmaterialen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

VIEMAT bouwmaterialen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van VIEMAT bouwmaterialen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. VIEMAT bouwmaterialen is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken, de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 8 – KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VIEMAT bouwmaterialen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij VIEMAT bouwmaterialen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VIEMAT bouwmaterialen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door VIEMAT bouwmaterialen, zal VIEMAT bouwmaterialen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten tussen VIEMAT bouwmaterialen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Sandwich Dakpaneel Sandwich Dakpaneel Sandwich Dakpaneel

Vrijblijvend weten waar u aan toe bent…

Offerte aanvragen

Viemat bestaat uit twee bedrijven

Bij VIEMAT Bouwmaterialen kun je terecht voor alle materialen die je nodig hebt voor dak- en gevelmontage.

Producten

Bij VIEMAT Montage realiseren we projecten die betrekking hebben tot dak- en gevelmontage. Net zo makkelijk!

VIEMAT Montage

Eerlijk advies en enkel professionele kwaliteit

Fysieke showroom en weerbestendige opslag

Snelle levering door eigen bezorgingscapaciteit

Control gelegen in Midden-Nederland

Naast verkoop van producten ook bouwkundig onderlegd

Veel producten direct uit voorraad leverbaar

Stel uw vragen Bereikbaar op werkdagen
tussen 08:00 en 17:30 uur.